Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Aktualne przepisy dot. przewozu towarów niebezpiecznych znajdziesz tutaj : Towary niebezpieczne ADR

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy dla kandydatów na doradców i  doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych   w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT – www.tdt.pl

 

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o przewozie o towarów niebezpiecznych).

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe;
  • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
  • ukończyła kurs doradcy (wymóg ukończenia kursu, dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy);
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Roczne sprawozdanie
Mając na uwadze treść art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uprzejmie informujemy, że zmieniło się miejsce i termin przekazywania przez uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych rocznego sprawozdania z jego działalności.
Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:
1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej “rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:
a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;
2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

Warmińsko-mazurski wojewódzki inspektor transportu drogowego wydaje formularze jazdy wymagane przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym w siedzibie inspektoratu, w pokoju nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15  do 15:15.

Wydanie formularza jazdy jest czynnością niestanowiącą decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Za wydanie formularza jazdy pobiera się opłatę w wysokości 2 zł. Formularze wydawane są w książkach zawierających 25 formularzy. Opłata  za 1 książkę wynosi 50 złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr 10 1010 1397 0085 1413 9130 0000.

Formularze jazdy wydawane są po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy. Brak jest możliwości uiszczenia opłaty gotówką w siedzibie inspektoratu.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, zakaz ruchu na drogach na obszarze całego kraju pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów obowiązuje w następujących terminach:

W celu uzyskania informacji merytorycznych – porad prawnych proszę o kontaktowanie się pod numerami stałego dyżuru w WITD:  

Warmińsko Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2008 r.

w pełni obowiązuje przepis art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), który stanowi, iż autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. z 2007 r.,  nr 114, poz. 778), WITD Olsztyn prowadzi przez upoważnionych pracowników kontrole organów udzielających licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne.

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym

DELEGATURA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA Zespół Olsztyn

Przyjmowanie interesantów

 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00

w siedzibie: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B (piętro I, pokój nr 10)

Telefon kontaktowy: 795 434 669,   85 675 10 87  lub  22 220 40 66

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie , informuje, że w związku z dużą ilością wniosków o kontrole autokarów   inspektorzy będą przeprowadzać kontrole na terenie Olsztyna ,  Ełku, Iławy, Elbląga po wcześniejszym minimum 3 dniowym uzgodnieniu (mailowo lub telefonicznie).