Informacja o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Opublikowano: wtorek, 11, kwiecień 2017

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie uprzejmie informuje że z dniem 18.04.2017 roku wchodzi w życie ustawa z dn. 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Poniżej zamieszczamy link do strony dotyczące zasad zgłaszania towarów do przewozu.

e-przewóz

O Krajowej Administracji Skarbowej

Obowiązki uczestników systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

 

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31.07.2007r.

Opublikowano: czwartek, 23, czerwiec 2016

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, zakaz ruchu na drogach na obszarze całego kraju pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów obowiązuje w następujących terminach:
1) od godziny 8:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy:
a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
c) drugi dzień Wielkiej Nocy,
d) 1 maja - Święto Państwowe,
e) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
f) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
g) dzień Bożego Ciała,
h) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
i) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
j) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
k) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
l) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
2) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt 1 lit. b-j;
3) w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. h:
a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.
Zakazy ruchu nie mają zastosowania do:
1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2) pojazdów biorących udział w:
a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d) usuwaniu awarii;
3) pojazdów używanych (dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku):
a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym,
r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE
1. Mięso i podroby jadalne.
2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
5. Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana.
6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7. Owoce świeże i mrożone.
8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12. Cukry i wyroby cukiernicze.
13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14. Napoje bezalkoholowe.
15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16. Buraki cukrowe.
17. Ziemniaki.
18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19. Podłoże uprawowe pieczarek.

Ogranicznik prędkości

Opublikowano: wtorek, 08, grudzień 2015

 Ogranicznik prędkości

Warmińsko Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2008 r.

w pełni obowiązuje przepis art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), który stanowi, iż autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 884) zwalniają z powyższego obowiązku następujące pojazdy:

•   autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t i ciągniki samochodowe, dla których dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 12 t zarejestrowane przed dniem 1 stycznia 1988 r.,

•   autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 10 t, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 12 t, i ciągniki samochodowe, dla których dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nie przekracza 12 t zarejestrowane przed dniem 1 października 2001 r.,

•   autobusy, które ze względów konstrukcyjnych nie osiągają prędkości większej niż 100 km/h i samochody ciężarowe, które ze względów konstrukcyjnych nie osiągają prędkości większej niż 90 km/h,

•   pojazdy specjalne lub używane do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych RP i jednostek ochrony przeciwpożarowej,

•   pojazdy zabytkowe,

•   pojazdy używane do prowadzenia badań naukowych na drogach,

•   pojazdy przeznaczone do robót publicznych na obszarach miejskich.

Uwaga: Powyższe nie dotyczy pojazdów przewożących towary niebezpieczne!

 

 

Dyżury z poradami prawnymi

Opublikowano: wtorek, 08, grudzień 2015

W celu uzyskania informacji merytorycznych – porad prawnych  proszę o kontaktowanie się pod numerami stałego dyżuru w WITD

 

WITD

Dyżury

9.00-15.00

Telefon

Poniedziałki

Gorzów

95 725-51-13

Kraków

12 416-51-22

Radom

48 629-87-43

Wtorki

Katowice

32 428-81-50

Opole

77 474-21-22

Rzeszów

17 850-40-26 

Środy

Wrocław

71 326-51-65

Olsztyn

53 572-90-66

Poznań

61 656-77-21

Szczecin

91 311-56-40

Czwartki

Lublin

81 740-69-73

Gdańsk

58 524-12-80

Kielce

41 362-54-00

Piątki

Białystok

85 662-30-77

Bydgoszcz

52 323-83-56

Łódź

42 639-80-68

 

 

Kontrola organów udzielających licencje

Opublikowano: wtorek, 08, grudzień 2015
 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. z 2007 r.,  nr 114, poz. 778), WITD Olsztyn prowadzi przez upoważnionych pracowników kontrole organów udzielających licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne.