• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066

Ogłoszenie nr 9606

Opublikowano: piątek, 24, marzec 2017

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora ds. administracyjno – technicznych ( na zastępstwo)

Ogłoszenie nr 9606

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Wymiar etatu: 1

 Liczba stanowisk pracy: 1

 Miejsce wykonywania pracy: 10-473 Olsztyn ul. Dworcowa 60

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie rozliczeń, ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań związanych, z mandatami karnymi wydanymi przez inspektorów,

- prowadzenie spraw związanych z zakupem, ewidencjonowaniem oraz wydawaniem i zwracaniem umundurowania inspektorów,

- prowadzenie rejestrów i ewidencji druków ścisłego zarachowania: pokwitowań zatrzymanych pojazdów, zezwoleń na odbiór pojazdów z parkingu strzeżonego, pokwitowań za kaucje nałożone przez inspektorów,

- sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Warunki pracy:

praca biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godz.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: minimum średnie – ekonomiczne,

wiedza i kompetencje:

- obsługa komputera- edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne,

- rzetelność i terminowość,

- wiedza specjalistyczna i umiejętności jej wykorzystywania w tym znajomość struktury organizacyjnej urzędu, zasad funkcjonowania administracji publicznej, znajomość instrukcji kancelaryjnej,

- skuteczna komunikacja,

- prawo jazdy kategorii „B”,

doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 1 rok na podobnym stanowisku pracy. 

 Wymagania dodatkowe

 Wykształcenie:

- wyższe kierunkowe,

- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

- dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego Posiadanie polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Inne informacje

 Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

- znajomość ustaw: o służbie cywilnej, kodeks pracy.

 

Termin składania dokumentów: 07 kwietnia 2017 ( liczy się data stempla pocztowego).

Miejsce składania dokumentów: 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60.

 [z dopiskiem "ogłoszenie nr 9606 na liście motywacyjnym]

 Inne informacje:

 Wynagrodzenie miesięczne brutto na ww. stanowisku to 2.205,01 zł. plus dodatek stażowy. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji  Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.witd.olsztyn.pl

 Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witd.olsztyn.pl.

 Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych.

 Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 Wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na stronie Inspektoratu http://www.witd.olsztyn.pl w zakładce < praca>

 Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 89 533 46 16 w. 25. 

Wzór oświadczenia

Odsłony: 954