• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Manipulacje w czasie pracy kierowców – walka z nieuczciwą konkurencją i szarą strefą

Opublikowano: czwartek, 18, luty 2016

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta” Nieodzownym elementem działalności Inspekcji jest walka z nieuczciwą konkurencją występującą w sferze przewozu osób jak i przewozu rzeczy. Jednym z przejawów stosowania czynów nieuczciwej konkurencji przez przewoźników drogowych  jest niezgodne z przepisami prawa manipulowanie czasem pracy kierowców. Konieczność stosowania norm prowadzenia pojazdów wydłuża proces przewozu, ale jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, realizuje w sposób prawidłowy elementy socjalne pracy kierowcy i reguluje uczciwość wykonywania przewozów. Ukrywanie realnego czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz przez nieuczciwego przedsiębiorcę stawia pozostałych przedsiębiorców w złej sytuacji ekonomicznej. Przedsiębiorstwo w którym, dochodzi do manipulacji w czasie pracy w szczególności poprzez nierejestrowanie faktycznego czasu pracy kierowców, oddziałuje w sposób negatywny na rynek usług transportowych. Dodatkowo ukrywanie czasu pracy stwarza pole do kolejnych patologii – zlecania kierowania pojazdem przez osoby które nie posiadają właściwych umów o prace, odpowiednich kwalifikacji chociażby kursu na przewóz rzeczy lub osób, orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze kierowcy. Taka działalność z kolei prowadzi do powstawania szarej strefy w zakresie zatrudniania kierowców.

 

Inspektorzy Wojewódzkiego  Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie w okresie od 01.01.2015 roku do 15.02.2016 roku stwierdzili:

1)    Ponad 206 przypadków nierejestrowania czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem tachografu (min. manipulacje w urządzeniu, przejazd bez zalogowanej karty w tachografie lub bez wykresówki),

2)    108 przypadków braku legalizacji tachografu.

Mając powyższe na uwadze warto zaznaczyć , że wskazane powyżej naruszenia skutkowały dla kierowców:

·             natychmiastową koniecznością odebrania odpoczynku dziennego lub tygodniowego w zależności od stwierdzonego naruszenia,

·             mandatem karnym na kwotę  2000 zł,

·             w przypadku stwierdzenia podłączenia do urządzenia rejestrującego samoczynnie czas pracy kierowcy niedozwolonych urządzeń , które zakłócają czas pracy kierowcy powiadomieniem organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa,

·             wydłużoną kontrolą  a w efekcie wydłużonym czasem przewozu i ryzykiem niedostarczenia ładunku w terminie.

·             Z kolei dla przedsiębiorcy stwierdzenie przez inspektorów manipulacji w tachografie skutkowało:

·             podejrzeniem braku wymogu dobrej reputacji i dobrej organizacji pracy co w konsekwencji mogło oznaczać ryzyko utraty licencji,

·             nałożeniem decyzji administracyjnej  na kwotę 5000 zł

·             mandatem dla osoby zarządzającej transportem –na kwotę 2000 zł

Wskazana skala naruszeń i odpowiadające im konsekwencję administracyjne skutkowały:

- zastosowaniem kar administracyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym:

1) 1.p. 6.1.4, załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym – Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji – 1000 zł (108 przypadków),

2) l.p. 6.2.1. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym – Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi – 5000 zł (206 przypadków manipulacji),

- nałożeniem mandatów karnych:

1) l.p. 16 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie drogowym – Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywność kierowcy  - 2000 zł,

2) l.p. 13.7 załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym - Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe , wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia rejestrującego w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi – 2000 zł

Mając na uwadze skalę zjawiska, ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu drogowego , oraz realizując ustawowy obowiązek walki z szarą strefą  i czynami nieuczciwej konkurencji inspektorzy transportu podejmować będą dalsze działania zmierzające do eliminowania tej szczególnej patologii z obszaru przewozów drogowych.

Odsłony: 1851