Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych, zużytych składników mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie o wartości poniżej 1200 zł.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny majątku ruchomego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

ZASADY I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. 1.Oferty należy składać na dostępnym formularzu (załącznik nr 2) oraz w siedzibie WITD w Olsztynie, ul. Dworcowa 60,10-437 Olsztyn
  2. 2.Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu i godzina) do dnia 03.09.2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Zbędne mienie" na poniżej podany adres korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Dworcowa 60,10-437 Olsztyn.
  3. 3.Składniki mienia można oglądać w siedzibie WITD w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  4. 4.0sobą upoważnioną do kontaktu w sprawach zapoznania się ze stanem mienia jest: Małgorzata Leonard-Kroczyk, tel. 724 666 110
  5. W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za ten sam składnik mienia, umowa może zostać zawarta z oferentem, który pierwszy złożył ofertę. Decyduje data wpływu i godzina.
  6. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwarcia.
  7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników mienia przeznaczonych do sprzedaży zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 pdf 2.11 MB WITD
Załącznik nr 2 pdf 108.92 KB WITD
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 sierpień 2021 09:40 WITD
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 sierpień 2021 09:42 WITD