Drukuj

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub jego Zastępca lub osoba wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 1400–1545 w siedzibie Inspektoratu.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie pod numerem telefonu 89 533 46 16. Posłowie, senatorowie, radni, kierownicy służb, inspekcji i straży wojewódzkich w sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i upoważnieni pracownicy załatwiają sprawy związane z wykonywaniem zadań określonych ustawą o transporcie drogowym w drodze postanowień i decyzji administracyjnych.

Odwołania od decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego lub inspektorów transportu drogowego wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Wniesienie odwołania nie podlega opłacie skarbowej.

Odwołanie należy złożyć za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego lub przesłać pocztą. Dla stwierdzenia zachowania terminu do wniesienia odwołania przyjmuje się datę stempla pocztowego.

 

UWAGA!!!

W sprawach związanych z toczącymi się postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi po kontroli drogowej lub kontroli w przedsiębiorstwie a przed wydaniem decyzji, strony lub osoby upoważnione przyjmowane są przez inspektorów prowadzących postępowanie w terminach pełnionych przez nich dyżurów w siedzibie Inspektoratu. Informację na temat terminów dyżurów inspektorskich udzielane są w sekretariacie Inspektoratu oraz pod numerem telefonu 89 533 46 16.

Schemat kontroli prowadzonej przez inspektorów transportu drogowego

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Schemat kontroli prowadzonej przez inspektorów transportu drogowego pdf 264.24 KB Super User
tester png 26.64 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 12:52 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 12:54 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 październik 2019 12:14 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 październik 2019 12:31 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 październik 2019 12:46 Super User