W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Olsztynie działa archiwum zakładowe.  Po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania i po utracie praktycznego znaczenia dla  potrzeb Naszej Instytucji dokumentacja ta jest niszczona za zgodą Archiwum Państwowego.

Zgodnie z § 5  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140) organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym, określa aktualna Instrukcja archiwalna stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 6 Instrukcji archiwalnej udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym w przypadku osób spoza podmiotu  odbywa się na podstawie wniosku zawierającego co najmniej cel udostępnienia oraz uzasadnienie.

Ponadto zgodnie z § 31 ust. 3 Instrukcji archiwalnej do udostępnienia dokumentacji osobom spoza podmiotu jest wymagane zezwolenie kierownika podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej.

Zgodnie z art. 73 § 1 oraz § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 11:55 WITD
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 11:58 WITD
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 październik 2019 09:28 WITD