Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub jego Zastępca lub osoba wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 1400–1545 w siedzibie Inspektoratu. 

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie pod numerem telefonu 89 533 46 16. Posłowie, senatorowie, radni, kierownicy służb, inspekcji i straży wojewódzkich w sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i upoważnieni pracownicy załatwiają sprawy związane z wykonywaniem zadań określonych ustawą o transporcie drogowym w drodze postanowień i decyzji administracyjnych.

Odwołania od decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego lub inspektorów transportu drogowego wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Wniesienie odwołania nie podlega opłacie skarbowej.

Odwołanie należy złożyć za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego lub przesłać pocztą. Dla stwierdzenia zachowania terminu do wniesienia odwołania przyjmuje się datę stempla pocztowego. 

UWAGA!!!

W sprawach związanych z toczącymi się postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi po kontroli drogowej lub kontroli w przedsiębiorstwie a przed wydaniem decyzji, strony lub osoby upoważnione przyjmowane są przez inspektorów prowadzących postępowanie w terminach pełnionych przez nich dyżurów w siedzibie Inspektoratu. Informację na temat terminów dyżurów inspektorskich udzielane są w sekretariacie Inspektoratu oraz pod numerem telefonu 89 533 46 16.

 

Schemat kontroli prowadzonej przez inspektorów transportu drogowego

 

 

Procedura udzielania ulg w spłacie kar pieniężnych - plik pdf

 

Załączniki do procedury:

 

1) Formularz de minimis.pdf

2) Oświadczenie de minimis.docx

3) Oświadczenie majątkowe.docx

4) Oświadczenie o udzielenie ulgi niestanowiącej pomocy publicznej.docx

5) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności.docx