Warmińsko-mazurski wojewódzki inspektor transportu drogowego wydaje formularze jazdy wymagane przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym w siedzibie inspektoratu, w pokoju nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15  do 15:15.

Wydanie formularza jazdy jest czynnością niestanowiącą decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Za wydanie formularza jazdy pobiera się opłatę w wysokości 2 zł. Formularze wydawane są w książkach zawierających 25 formularzy. Opłata  za 1 książkę wynosi 50 złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr 10 1010 1397 0085 1413 9130 0000.

Formularze jazdy wydawane są po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy. Brak jest możliwości uiszczenia opłaty gotówką w siedzibie inspektoratu.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie uprzejmie informuje że z dniem 18.04.2017 roku wchodzi w życie ustawa z dn. 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Poniżej zamieszczamy link do strony dotyczące zasad zgłaszania towarów do przewozu.

e-przewóz

O Krajowej Administracji Skarbowej

Obowiązki uczestników systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

 

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, zakaz ruchu na drogach na obszarze całego kraju pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów obowiązuje w następujących terminach:

W celu uzyskania informacji merytorycznych – porad prawnych proszę o kontaktowanie się pod numerami stałego dyżuru w WITD:  

Warmińsko Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2008 r.

w pełni obowiązuje przepis art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), który stanowi, iż autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. z 2007 r.,  nr 114, poz. 778), WITD Olsztyn prowadzi przez upoważnionych pracowników kontrole organów udzielających licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne.

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym

DELEGATURA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA Zespół Olsztyn

Przyjmowanie interesantów

 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00

w siedzibie: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B (piętro I, pokój nr 10)

Telefon kontaktowy: 795 434 669,   85 675 10 87  lub  22 220 40 66

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie , informuje, że w związku z feriami zimowymi  inspektorzy będą przeprowadzać kontrole autokarów  na terenie Olsztyna ,  Ełku, Iławy, Elbląga po wcześniejszym minimum 3 dniowym uzgodnieniu (mailowo lub telefonicznie).