Warmińsko Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2008 r.

w pełni obowiązuje przepis art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), który stanowi, iż autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 884) zwalniają z powyższego obowiązku następujące pojazdy:

•   autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t i ciągniki samochodowe, dla których dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 12 t zarejestrowane przed dniem 1 stycznia 1988 r.,

•   autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 10 t, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 12 t, i ciągniki samochodowe, dla których dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nie przekracza 12 t zarejestrowane przed dniem 1 października 2001 r.,

•   autobusy, które ze względów konstrukcyjnych nie osiągają prędkości większej niż 100 km/h i samochody ciężarowe, które ze względów konstrukcyjnych nie osiągają prędkości większej niż 90 km/h,

•   pojazdy specjalne lub używane do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych RP i jednostek ochrony przeciwpożarowej,

•   pojazdy zabytkowe,

•   pojazdy używane do prowadzenia badań naukowych na drogach,

•   pojazdy przeznaczone do robót publicznych na obszarach miejskich.

Uwaga: Powyższe nie dotyczy pojazdów przewożących towary niebezpieczne!